Thẻ: Biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc mới nhất: Cao nhất 3.015 đồng/kWh