Thẻ: Bốc phải biển số xe xấu có được đổi lại hay không?