Thẻ: Căn cước công dân gắn chíp có ưu điểm gì theo quy định năm 2022?