Thẻ: Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là khi nào?