Thẻ: Thông tin thẻ căn cước công dân gắp chíp do công an cập nhật sai thì người dân có phải nộp lệ phí không?