Thẻ: Vận chuyển hàng hoá không có hoá đơn chứng từ bị xử phạt như thế nào?