Thẻ: Vốn chuyển nhượng sẽ được trả thông qua phương thức nào?