Thẻ: Có thể xin cấp bản sao Giấy khai sinh từ sổ gốc khi đã chuyển đến nơi khác sinh sống không?