Thẻ: Đất đang tranh chấp thuộc diện bị thu hồi có được bồi thường không?