Thẻ: Đổi tên giấy khai sinh và cải chính hộ tịch có giống nhau không?