Thẻ: Mức bồi dưỡng chi hội trưởng phụ nữ ở một số khu vực