Thẻ: Những cá nhân tổ chức nào được quyền yêu cầu cấp bản sao giấy khai sinh?