Thẻ: Thẩm quyền chỉnh sửa thông tin căn cước công dân bị sai quê quán