Thẻ: Có được uỷ quyền đăng ký lại khai sinh hay không