Thẻ: Đặc điểm của biển số xe được lưu hành hiện nay