Thẻ: Người bị thiệt hại bởi xử án oan sai có được bòi thường thiệt hại không?