Thẻ: Người nước ngoài có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không?